Regulamin gabinetu

§1 Podstawa prawna

1. n.physio Nowoczesna Fizjoterapia (dalej Gabinet) jest firmą, w której świadczone są usługi fizjoterapeutyczne.

2. Gabinet znajduje się w Bydgoszczy, przy ulicy Brzozowa 28 B. Firma posiada wpis do Rejestru Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów o nr 000000264126 oraz widnieje w rejestrze CEIDG jako Fizjoterapia Aleksander Majcherek.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach

wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej https://nphysio.pl oraz jest przekazywany każdemu Pacjentowi podczas pierwszej wizyty w gabinecie.

3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.

 

§3 Cele i zadania

1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personelzapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z

zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

 

§4 Czas i miejsce świadczenia usług

1. Gabinet n.physio Nowoczesna Fizjoterapia jest otwarty od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz w wybrane soboty w miesiącu.

2. Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu lub w przypadku wizyt domowych mieszkanie pacjenta.

3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym także praktykę zawodową fizjoterapeutów.

 

§5 Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 510 262 776 lub 661 045 197 internetowo, przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie

internetowej lub za pośrednictwem aplikacji Booksy

2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu. W przypadku rezerwacji wizyty domowej niezbędne jest także podanie adresu.

3. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 24 h wcześniej.

4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem. Każdy pacjent ma prawo do jednego odwołania bez

konsekwencji.

5. Odwołanie każdej kolejnej wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100 % ceny zabiegu. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty.

6. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 100% jego ceny, który to przepada z chwilą niepojawienia się w umówionym terminie.

 

§6 Organizacja i przebieg wizyty

1. Pacjent proszony jest o przybycie na wizytę kilka minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.

2. Spóźnienie się na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii.

3. Podczas pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony wywiad i badanie przedmiotowe, a także, na ich podstawie, określony cel i plan terapii.

4. Przed przystąpieniem do terapii Pacjent wyraża zgodę na piśmie na jej przeprowadzenie.

5. Fizjoterapeuta może odmówić przeprowadzenia terapii bądź przerwać zabieg, jeśli:

a. Pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, naruszając godność osobistą terapeuty,

b. uzna, że zagraża ona zdrowiu Pacjenta,

c. podczas zabiegu stwierdzi pogorszenie samopoczucia Pacjenta lub wystąpienie zmian w wyglądzie skóry.

6. Do terapii Pacjent nie rozbiera się bardziej niż wymaga tego opracowywane miejsce bólowe.

7. n.physio Nowoczesna Fizjoterapia prowadzi dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych w niej zawartych.

8. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona na pisemny wniosek:

a. Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta,

b. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c. innym, upoważnionym na podstawie obwiązujących przepisów, podmiotom.

 

§7 Opłata za wykonaną usługę

1.Po wykonanej usłudze Pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu.

2.W przypadku wizyty domowej do ceny usługi doliczana jest kwota 30 zł za dojazd na terenie Bydgoszczy. Dojazd poza obszar miasta wycenia się indywidualnie.

3.Pacjent może zapłacić gotówką, kartą lub przelewem na konto bankowe.

4.W przypadku konieczności wystawienia faktury Pacjent zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie przed dokonaniem płatności.

 

§8 Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma prawo do:

a. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel Gabinetu,

b. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c. uzyskania rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach terapeutycznych, następstwach ich zastosowania lub zaniechania,

d. pełnej dyskrecji jego osoby,

e. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegu,

f. wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegu po uzyskaniu odpowiednich informacji.

2. W czasie korzystania z usług Gabinetu, Pacjent ma obowiązek:

a. poinformować personel o stanie swojego zdrowia, aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do terapii,

b. poinformować personel o aktualnych urazach, stanach bólowych i innych objawach powstałych wskutek przeprowadzonej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na przebieg dalszej fizjoterapii,

c. przestrzegania zasad higieny osobistej,

d. posiadania stroju sportowego podczas terapii,

e. przestrzegania zaleceń fizjoterapeuty,

f. okazania skierowania na zabiegi (jeśli takie posiada) i dodatkowych wyników badań (USG, RTG, MRI itp.).

 

UWAGA! Jakiekolwiek urazy powstałe wskutek zatajenia przez Pacjenta informacji o stanie zdrowia bądź niestosowania się do zaleceń fizjoterapeuty nie mogą być podstawą do roszczeń wobec n.physio Nowoczesna Fizjoterapia

 

§9 Vouchery upominkowe

1. W Gabinecie dostępne są vouchery upominkowe, które można nabyć w siedzibie firmy lub on line po przedpłacie na konto bankowe, na dowolną kwotę.

2. Voucher można wykorzystać na zabiegi fizjoterapeutyczne z oferty Gabinetu.

3. Voucher realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu.

4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z voucheru odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §5 Regulaminu.

5. Voucher ważny jest 3 miesiące od daty zakupu, chyba że warunki promocji mówią inaczej.

6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

7. Voucher nie łączy się z innymi promocjami/ bonami.

 

§10 Przepisy porządkowe

1. Na terenie Gabinetu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz bycia pod ich wpływem, a także zażywania środków odurzających.

2. Pacjenci przebywający na terenie Gabinetu zobowiązani są do poszanowania mienia będącego jego własnością oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości.

3. Za zniszczenie mienia, o którym mowa w ust. 2, Pacjenci ponoszą pełną odpowiedzialność finansową.

4. W Gabinecie nie świadczy się usług seksualnych. Jakiekolwiek próby namawiania do nich skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Pacjenta opłaty w wysokości 100% jego wartości.

 

§11 Postanowienia końcowe

1. Każdy Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem (co oświadcza na piśmie) i przestrzegania jego zasad.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Niewyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z usług Gabinetu.

4. Wszelkie skargi/ wnioski Pacjent może składać na piśmie na adres korespondencyjny: Fizjoterapia Aleksander Majcherek, ul.Brzozowa 28B, 85-156 Bydgoszcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres n.physionowoczesnafizjoterapia@gmail.com Wszystkie skargi/ wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wpływu.

 

§12 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Pacjenta przetwarzane są na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO przekazywany jest Pacjentowi podczas pierwszej wizyty jako odrębny dokument.

 

Regulamin obowiązuje od 01.03.2024